Havadan Nakil Çalışma Grubu

Havadan Nakil Çalışma Grubu

Yazılma zamanı 27/10/2018
Havadan Tıbbi Nakil


Vizyon: Ülkemizde havadan tıbbi nakil süreçlerinde hasta merkezli hizmet kalitesini artırmak amacıyla teknik, bilimsel ve uygulamaya yönelik alt yapıları oluşturan, ülke çapında kılavuz ve protokoller oluşturmayı hedefleyen dinamik bir topluluk olmak.

Misyon: Havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumdaki farkındalığı artırmak ve havadan tıbbi nakil sistemini ilgili platformlarda tanıtmak.

Hedefler: Belirlenen amaçlarına uygun olarak, havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal platformda bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalar yapmak ve güncel literatüre uygun protokoller oluşturmak. Havadan tıbbi nakil hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere eğitimler düzenlemek.

Grubun Çalışma Planı:

  • Havadan tıbbi nakil hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, uygulamaları geniş kitlere yaymak ve hizmetin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak.
  • Havadan tıbbi nakil konusunda yapılacak olan bilimsel projeleri özendirmek ve desteklemek, konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, çalıştay, vb) katılım sağlamak ve gerekirse bu tür toplantılar düzenlemek.
  • Havadan tıbbi nakil süreçleri için gerekli ihtiyaçları karşılayacak yeterlilikte, güncel bilgiler temelinde, profesyonel bir eğitim ve sertifikasyon programı oluşturmak. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eşgüdümü ile bu sertifikalı eğitim programının ilgili mevzuatlara dahil edilmesini sağlamak.
  • Sertifikalı eğitimin havadan tıbbi nakil hizmetlerinde görev alan tüm sağlık personeline zorunlu bir eğitim olarak verilmesi sağlamak.
  • Diğer sivil havacılık, havacılık tıbbı ve hastane öncesi sağlık personellerini hedefleyen STK’lar ile iletişimin ve koordinasyonun artırılmasını sağlamak.
  • Ulusal düzeyde Havadan Hasta Naklini gerçekleştiren T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel ambulans servisleri arasında organize, düzenli ve sürekli biçimde koordinasyonu sağlayacak projeler üretmek.
  • Çalışma grubunun ortak görüş ve önerilerini TATD yönetim kurulu onayına sunmak ve sonrasında ilgili merciler ile paylaşmak.

Başkan

Doç. Dr. Serkan Şener

Genel Sekreter

Uzm. Dr. Yahya Ayhan Acar