COVID-19 Tomografi Üniteleri Rehberi (12.04.2020)

COVID-19 Tomografi Üniteleri Rehberi (12.04.2020)

Yazılma zamanı 06/04/2020


Sağlık Bakanlığı COVID-19 Tomografi Üniteleri Rehberi (12.04.2020)

Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), PCR testi negatif COVID-19 hastalarında, erken dönemde duyarlı bir tanısal yaklaşımdır. COVID-19 testinin bulunmadığı, kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda veya negatif olduğu durumlarda, görüntüleme hastanın daha hızlı triajına destek olmak için önerilmektedir. BT görüntülemenin önerilmediği hastalar; COVID-19 pozitif, hafif bulguları olan ancak hastalık ilerlemesi için risk faktörleri taşımayan hastalar ve COVID-19 negatif ancak hafif bulguları olan hastalardır. Klinik kötüleşmenin olduğu durumlarda, COVID-19 progresyonunu, pulmoner emboli veya üstüne eklenen bakteriyel pnömoni gibi sekonder kardiyopulmoner anormallikleri veya muhtemel COVID-19 miyokard hasarına sekonder kalp yetmezliğini değerlendirmek için BT görüntüleme önerilmektedir

COVID-19 hastalarının takip süresince, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde BT’nin rutin kullanımı önerilmez. Hastanın değerlendirilmesinde, klinik ve laboratuvar parametreler daha duyarlıdır. Ancak tedavi kararını etkileyebilecek akut pulmoner tromboemboli gibi ek patolojilerden kuşkulanıldığı durumlarda -eğer renal yetmezlik eşlik etmiyorsa- ikinci bir BT alınması gerekebilir. COVID-19’dan iyileşme sonrasında, fonksiyonel bozukluğu olan hastalarda, enfeksiyon ya da mekanik ventilasyon sekeli olarak beklenen morfolojik anormallikler ile farklı ve potansiyel olarak tedavi edilebilir bir sürecin ayırt edilmesi için görüntüleme yapılır.

Radyoloji Ünitelerinde COVID-19 Açısından Enfeksiyon Kontrolü

COVID-19 hastası ile kişisel koruyucu ekipman olmaksızın 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir.

Bu nedenle radyolojik tanı ünitelerinde aşağıda belirtilen damlacık ve temas önlemleri alınmalıdır.

  • Kesin veya olası COVID-19 hastası tıbbi maske takmalıdır.
  • Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu önlük, tıbbi maske gözlük/yüz koruyucu) hazır bulundurulmalıdır.
  • Sağlık çalışanı mümkünse hastadan en az 1 metre uzakta kalmalı, eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse önlük, tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır.
  • El hijyeni hastalığın bulaşının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Hastaya temas öncesi ve sonrası ve hasta çevresine temas sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya 20-30 saniye alkol içeren el antiseptiği ile ovulmalıdır.
  • Eldivenin hasta sekresyonlarına temas durumunda kullanımı önerilir. Eldiven kullanımı elhijyeni gereksinimini ortadan kaldırmaz. Eldivenin kullanım öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Hastaya dokunulduktan sonra eldiven kontamine olacağından, hasta çevresine eldivenle dokunulmamalıdır.
  • Hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Temizlik özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır. Su ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabileceğinden dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. %70 lik alkol de yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir.
  • Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve göz koruyucu kullanmalıdır.
  • Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
  • Yeni hasta temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra alınabilir.