Mobil-ED.net Türkiye Acil Tıp Derneği
- 03/04/2020

COVID-19 Kapı Triajı Sorgulama Kılavuzu

COVID-19 olası vaka tanımına uymayan ve diğer nedenlerle başvurup, sağlık kuruluşlarında değerlendirilen hastalara uygulanacak olan standart protokollerin, Sağlık Bakanlığının önerdiği standart önlemler alınarak rutin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hastalara uygulanacak olan tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, COVID-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun değildir. Hem asemptomatik taşıyıcılarda hemde hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin COVID-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin COVID-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir. Bilim Kurulu’nun Kişisel Koruyucu Ekipman Önerileri ve COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz…

- 03/04/2020

COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi

Belirlenen COVID-19 polikliniğine maske takılı olarak, triyaj/yönlendirme alanından gelen hastaların COVID-19 olgu tanımı açısından değerlendirmesi yapılır.

- 12/06/2020

Salgın Yönetimi

COVID-19 salgın yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sektörler arası işbirliği ile “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” çerçevesinde, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak yapılmaktadır. Merkezi kurum ve kuruluşlarca alınan COVID-19 önlemlerinin etkisi İl Pandemi Kurulları tarafından yapılan illere özgü değerlendirmeler ile arttırılmaktadır.

- 09/06/2020

Enfeksiyon Kontrolü Ve İzolasyon

Bugün için virüs atılım ve bulaştırıcılık süreleri bilinmediği için, hastanın sağlık kuruluşunda bulunduğu süre boyunca izolasyon önlemlerine devam edilmelidir.

- 09/06/2020

COVID-19 Hastalarında Toraks BT Kullanımı

Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), PCR testi negatif COVID-19 hastalarında, erken dönemde duyarlı bir tanısal yaklaşımdır. Toraks BT bu hastaların daha hızlı triyajına destek olmak için önerilmektedir.

- 01/05/2020

COVID-19 Tedavisine Bağlı QT Uzaması ve Yönetimi

İn vitro ve ön klinik araştırmalar, hidroksiklorokinin tek başına ve azitromisin ile kombinasyon halinde COVID-19 için etkili bir tedavi olabileceğini göstermiştir. Yapılan ufak çaplı çalışmalara dayanarak birçok ülkedeki klinisyenler bu ilaçları klinik uygulamada kullanmaya başlamış ve çoklu randomize çalışmalar da başlatılmıştır. Bununla birlikte, klorokin, hidroksiklorokin ve azitromisin QT aralığını uzatır ve bu ilaçların tek başına veya birlikte kullanımına bağlı olarak mortal aritmiler gelişme riski önemli derecede endişe uyandırmaktadır.

- 30/04/2020

Emzirme ve COVID-19

COVID-19 tanısı alan veya şüpheli durumdaki annelerin pandemi sırasında bebeklerine yakın olmaları ve emzirmelerinin güvenli olup olmadığı hakkında birçok soru işareti olması nedeni ile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konu hakkında bir açıklama yapma gereği duydu.

- 26/04/2020

COVID-19: N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı

COVID-19’dan korunmak için sağlık çalışanlarının kullanacağı maskeler N95/FFP2 ve tıbbi maskelerdir. N95/FFP2 maskeler sadece aerosol içeren işlemler sırasında kullanılmalıdır. Bu işlemler daha önce hazırlanmış afiş ve broşürlerde belirtilmiştir. COVID-19’da maskelerin etkinliğini araştıran bir meta analize* göre; tıbbi maskelerin aerosol içeren işlemler dışında yeterli olduğu, N95/FFP2 maskelerin sadece aerosol içeren işlemlerde gerekli olduğu gösterilmiştir. N95/FFP2 maskelerin birden fazla kullanım ve uzamış kullanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.

- 24/04/2020

Radyoloji Ünitelerinde COVID-19 Enfeksiyon Kontrolü

COVID-19 hastası ile kişisel koruyucu ekipman olmaksızın 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süreli aynı ortamda bulunmak damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilir.

- 20/04/2020

COVID-19: Gebe Hasta Risk Değerlendirmesi

COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen hamile bir hastanın ilk değerlendirmesinde, obstetik acil durum saptanması veya doğum eyleminin başlandığının tespit edilmesi halinde, ilk olarak genel önerilere uygun olarak önlemler alınmalıdır. Hasta izolasyon odasına aktarılmalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Enfeksiyon kontrol önlemleri alındıktan sonra, obstetrik acil durum öncelikli olarak ele değerlendirilmelidir. COVID-19 testi için acil obstetrik yönetim geciktirilmemelidir.

- 20/04/2020

COVID-19 Enfeksiyonunda Hidroksiklorokin - Azitromisin Tedavisinin Ventriküler Aritmi Riski

COVID-19 enfeksiyonlarında; tek başına Hidroksiklorokin veya Hidroksiklorokin-Azitromisin kombinasyon tedavilerinin etkili olduğu in-vitro ve preliminer klinik araştırmalarda gösterildi. İlk kez olumlu ve başarılı bir tedavi bulunduğu varsayımı ile çeşitli randomize klinik çalışmalar da başlatıldı. Ama klorokin, hidroksiklorokin ve azitromisin gibi COVID-19 enfeksiyonlarının tedavisinde umut veren ilaçların hepsi; EKG’ de QT aralığını uzamasına ve aritmiye neden olmaktadır. American College of Cardiology bu konudaki önerilerini en son şöyle özetledi;

- 17/04/2020

COVID-19 Çocuk Hasta Yönetimi Ve Tedavisi

Çocuklarla ilgili COVID-19 enfeksiyonuna yönelik tedaviler ile ilgili, bugün için bilimsel kanıt düzeyi yeterli olan veri bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuklarla ilgili COVID-19 tedavi önerileri erişkin çalışmalarına göre değerlendirilmeli ve çocuk hastanın durumuna göre planlanmalıdır. COVID-19 salgının başından itibaren, 22 Mart 2020 tarihine kadar, dünya genelinde 0 – 9 yaş arasında ölüm görülmemiştir. Daha büyük çocuklarda, 10 – 19 yaş arasında ise %0,2 ölüm bildirimi yapılmıştır. Bu rakamlar ve bugüne kadar paylaşılan veriler değerlendirildiğinde, çocuklarda klinik tablonun daha hafif seyirli olduğu görülmektedir. Ayrıca, çocuklarda ilaçların olası yan etkileri de tedavi kararı verirken göz önüne alınmalıdır. Bugün için çocukluk çağında tedavi her bir hasta için ayrı değerlendirilmeli ve olası ağır vakalarda planlanmalıdır.

- 16/04/2020

COVID-19: İmmün Plazma Klinik Kullanımı

Bu tedavi yönteminin kullanılacağı hasta grubunu net olarak tanımlayacak kontrollü bir çalışma mevcut değildir ancak salgın sırasında Çin bilim insanları (Duan ve arkadaşları) tarafından yapılan medRxiv portalında web ortamında yayınlanan ve takiben JAMA dergisinde Shen ve arkadaşları tarafından yapılan yayınları takiben FDA tarafından yayınlanan deklarasyonda aşağıda belirtilmiş olan kriterlere sahip hasta gruplarında tercihan 7-14 gün aralığında COVID-19 immün plazmanın kullanılması önerilmektedir. Bu tedavi yönteminin sitokin fırtınasının ön plana çıktığı semptomların başlamasından sonra kullanılması önerilmemektedir. Bu veriler dahilinde saptanmış olan uluslararası bilim camiasında kabul gören kriterlere yoğun bakım uzmanı olan Türk bilim insanlarının da katkıları ile aşağıdaki immün plazma tedavi endikasyonları listesi oluşturulmuştur. Bu tedavi yöntemi hastanın almakta olduğu ilaç tedavisi ve